บทเรียนบนเว็บไซต์ เรื่อง การใช้โปรแกรม Microsoft PowerPoint 2013 จัดทำขึ้นเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ เรื่อง การใช้โปรแกรม Microsoft PowerPoint 2013 ซึ่งเป็นเนื้อหาในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยผู้จัดทำได้รวบรวมเนื้อหาจากประสบการณ์ในการเรียน   การสอนมาบูรณาการให้เป็นบทเรียนที่มีความสมบูรณ์ เข้าใจง่าย เพื่อให้นักเรียนสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง

        การเรียนการสอนผ่านระบบออนไลน์หรือบทเรียนบนเว็บไซต์เป็นทางเลือกหนึ่งในการสร้างสื่อการเรียนการสอน โดยนักเรียนสามารถเรียนรู้ผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตตามความสามารถและความสนใจของตนเอง อีกทั้งยังเอื้ออำนวยความสะดวกในเรื่องของเวลาและสถานที่
 
      การใช้บทเรียนบนเว็บไซต์ เรื่อง การใช้โปรแกรม Microsoft PowerPoint 2013 นักเรียนควรศึกษาและทำความเข้าใจทีละขั้นตอน เพราะบทเรียนบนเว็บไซต์ มีความยืดหยุ่นในเรื่องของเวลาและสถานที่ นักเรียนสามารถเข้าศึกษาเนื้อหาบทเรียนได้ตามความต้องการ ถ้านักเรียนไม่เข้าใจบทเรียนสามารถเข้าเรียนซ้ำหัวข้อนั้น ๆ ได้จนกว่าจะเข้าใจ ซึ่งมีขั้นตอนดังนี้
        1. ศึกษาคู่มือการใช้บทเรียนบนเว็บไซต์ เพื่อทำความเข้าใจก่อนการเข้าใช้บทเรียน (ดาวน์โหลดคู่มือ)
        2. คลิกที่ปุ่ม "แนะนำบทเรียน" เพื่อทำความเข้าใจเกี่ยวกับรายวิชา
        3. คลิกที่ปุ่ม "แบบทดสอบก่อนเรียน" เพื่อประเมินความรู้ของตนเองก่อนเข้าเรียน
        4. ศึกษาบทเรียนบนเว็บไซต์ เรื่อง การใช้โปรแกรม Microsoft PowerPoint 2013 ทั้ง 10 บทเรียน พร้อมทั้งทำกิจกรรมตามใบกิจกรรมและทำแบบทดสอบประจำบทเรียน เพื่อประเมินความรู้ของตนเอง
        5. หากหัวข้อใดที่นักเรียนไม่เข้าใจ สามารถเข้าศึกษาเนื้อหาบทเรียนเพื่อทบทวนบทเรียนได้อีกครั้ง หรือคลิกที่ปุ่ม "ปรึกษาครู" เพื่อติดต่อครูผู้สอน
        6. เมื่อเรียนจบแล้วให้คลิกที่ปุ่ม "แบบทดสอบหลังเรียน" เพื่อประเมินความรู้หลังเรียน
 

© Copyright บทเรียนบนเว็บไซต์ เรื่อง การใช้โปรแกรม Microsoft Office Power Point 2013  
สอนโดย : นางสาวบุษบง ดวงขันเพ็ชร | โรงเรียนเทศบาล 3 ยุวบูรณ์บำรุง สังกัดสำนักการศึกษา เทศบาลเมืองหนองคาย | Email : budsalin1@hotmail.com