บทเรียนบนเว็บไซต์ เรื่อง การใช้โปรแกรม Microsoft PowerPoint 2013 จัดทำขึ้นเพื่อใช้ประกอบการจัดกิจกรรม 
การเรียนการสอนในกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี รายวิชาคอมพิวเตอร์ ซึ่งเป็นเนื้อหาในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
 
    คำอธิบายรายวิชา

          ศึกษาเกี่ยวกับหลักการสร้างงานนำเสนอ การจัดการกับข้อความ รูปภาพ เสียง วิดีโอ เทคนิคพิเศษในการสร้างงาน Presentation และนำเสนอผลงานโดยเลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างเหมาะสมกับงานและอย่างสร้างสรรค์ สามารถคิด ออกแบบ สร้างงานนำเสนอด้วยความรับผิดชอบ มีคุณธรรม มีเจตคติที่ดีต่อการใช้เทคโนโลยี และสามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในทางสร้างสรรค์ 

 
    มาตรฐานการเรียนรู้

สาระที่ 3 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
มาตรฐาน ง 3.1 เข้าใจ เห็นคุณค่าและใช้กระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูล การเรียนรู้ การสื่อสาร การแก้ปัญหา การทำงานและอาชีพอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและมีคุณธรรม

 
    ผลการเรียนรู้รายวิชา
1. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการนำเสนอข้อมูล
2. สามารถใช้งานโปรแกรม Microsoft PowerPoint 2013 ได้
3. สามารถใช้โปรแกรม Microsoft PowerPoint 2013 สร้างงาน Presentation ได้
4. สามารถประยุกต์ใช้ข้อความและข้อความศิลป์ สร้างงาน Presentation ได้
5. สามารถประยุกต์ใช้รูปภาพและวัตถุ สร้างงาน Presentation ได้
6. สามารถประยุกต์ใช้ตาราง กราฟและผังองค์กร สร้างงาน Presentation ได้
7. สามารถประยุกต์ใช้เสียงและวิดีโอ สร้างงาน Presentation ได้
 8. สามารถประยุกต์ใช้ Effect ให้กับงาน Presentation ได้
 9. สามารถสร้างจุดเชื่อมโยงให้กับสไลด์ได้
10. สามารถนำเสนอผลงานด้วยโปรแกรม Microsoft PowerPoint 2013 ได้
 
 

© Copyright บทเรียนบนเว็บไซต์ เรื่อง การใช้โปรแกรม Microsoft Office Power Point 2013  
สอนโดย : นางสาวบุษบง ดวงขันเพ็ชร | โรงเรียนเทศบาล 3 ยุวบูรณ์บำรุง สังกัดสำนักการศึกษา เทศบาลเมืองหนองคาย | Email : budsalin1@hotmail.com