สาระสำคัญ/ความคิดรวบยอด

        โปรแกรมนำเสนอผลงาน (Microsoft PowerPoint 2013)เป็นโปรแกรมสั่งงานคอมพิวเตอร์ที่ถูกออกแบบ มาให้ใช้กับงานด้าน การนำเสนอเรื่องราวต่าง ๆในลักษณะคล้าย ๆ กับการฉายสไลด์ (Slide Show) โดยเราสามารถใช้คำสั่งของ PowerPointสร้างแผ่นสไลด์ที่มีรูปภาพและข้อความบรรยายเรื่องราว ที่ต้องการจะนำเสนอได้อย่างรวดเร็ว พร้อมทั้งกำหนดลักษณะแสงเงา และลวดลายสีพื้นให้สไลด์แต่ละแผ่นมีความสวยงามน่าสนใจยิ่งขึ้น นอกจากนี้เรายังสามารถกำหนด รูปแบบการฉายสไลด์แต่ละแผ่น อย่างต่อเนื่อง และใช้เทคนิคพิเศษในการแสดงข้อความแต่ละบรรทัด เพื่อให้ผู้ชมการฉายสไลด์ค่อย ๆ เห็นข้อความบรรยายและภาพเหล่านี้ทีละขั้น ๆ อย่างต่อเนื่องกัน เป็นเรื่องราวตามระยะเวลาที่เรากำหนด

 
   จุดประสงค์การเรียนรู้

1. นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโปรแกรม ของโปรแกรม Microsoft Office PowerPoint 2013

2. นักเรียนอธิบายลักษณะของโปรแกรม Microsoft Office PowerPoint 2013 ได้

3. นักเรียนสามารถบอกประโยชน์ ของโปรแกรม Microsoft Office PowerPoint 2013 ได้

4. นักเรียนมีความสนใจในการศึกษาค้นคว้าข้อมูล

 
 

 

 

 

 

© Copyright บทเรียนบนเว็บไซต์ เรื่อง การใช้โปรแกรม Microsoft Office Power Point 2013  
สอนโดย : นางสาวบุษบง ดวงขันเพ็ชร | โรงเรียนเทศบาล 3 ยุวบูรณ์บำรุง สังกัดสำนักการศึกษา เทศบาลเมืองหนองคาย | Email : budsalin1@hotmail.com