สาระสำคัญ/ความคิดรวบยอด

งานนำเสนอ PowerPoint ทำงานเหมือนกับการฉายสไลด์ เมื่อคุณต้องการสื่อความหมายข้อความหรือเรื่องเล่าหนึ่ง ลองแบ่งย่อยออกเป็นหลายๆ สไลด์ดู ให้คิดว่าแต่ละสไลด์เป็นเหมือนพื้นที่ว่างสำหรับรูปภาพ ข้อความ และรูปร่างที่จะช่วยสร้างสรรค์เรื่องราว

 
   จุดประสงค์การเรียนรู้

1. นักเรียนอธิบายขั้นตอนการนำเสนอผลงานได้

2. นักเรียนมีทักษะในการฉายงานนำเสนอ

3. นักเรียนสร้างบันทึกย่อสำหรับผู้บรรยายได้

4. นักเรียนกำหนดหัวกระดาษและท้ายกระดาษได้

5. นักเรียนสั่งพิมพ์สไลด์ได้

6. นักเรียนทำงานส่งงานทันเวลา

 

 

 

 

 

 

© Copyright บทเรียนบนเว็บไซต์ เรื่อง การใช้โปรแกรม Microsoft Office Power Point 2013  
สอนโดย : นางสาวบุษบง ดวงขันเพ็ชร | โรงเรียนเทศบาล 3 ยุวบูรณ์บำรุง สังกัดสำนักการศึกษา เทศบาลเมืองหนองคาย | Email : budsalin1@hotmail.com