สาระสำคัญ/ความคิดรวบยอด

        การใช้งานโปรแกรม Microsoft Office PowerPoint 2013 ส่วนประกอบของโปรแกรม มีความสำคัญมากในการใช้งานให้เกิดความสะดวกรวดเร็ว เพื่อที่จะได้เรียกชื่อและนำไปใช้งานได้อย่างถูกต้อง

 
   จุดประสงค์การเรียนรู้

1. นักเรียนมีทักษะในการเปิด – ปิดโปรแกรมได้

2. นักเรียนอธิบายส่วนประกอบของหน้าต่างโปรแกรมได้

3. นักเรียนมีทักษะในการกำหนด Slide Size

4. นักเรียนสามารถเปิด-ปิดแฟ้มข้อมูลได้

5 นักเรียนมีความกระตือรือร้นในการเรียนรู้โปรแกรม

 

 

 

 

 

© Copyright บทเรียนบนเว็บไซต์ เรื่อง การใช้โปรแกรม Microsoft Office Power Point 2013  
สอนโดย : นางสาวบุษบง ดวงขันเพ็ชร | โรงเรียนเทศบาล 3 ยุวบูรณ์บำรุง สังกัดสำนักการศึกษา เทศบาลเมืองหนองคาย | Email : budsalin1@hotmail.com