สาระสำคัญ/ความคิดรวบยอด

        PowerPoint เป็นโปรแกรมที่ใช้ทำงานด้านการนำเสนอบนเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยเราสามารถสร้างสไลด์ และจัดการสไลด์ให้มีความน่าสนใจมากยิ่งขึ้น พร้อมทั้งยังสามารถจัดทำลูกเล่นต่างๆ เพื่อให้เกิดความน่าสนใจในระหว่างนำเสนอได้อีกด้วย

 
   จุดประสงค์การเรียนรู้

1. นักเรียนสามารถสร้างสไลด์และจัดการกับสไลด์ได้

2. นักเรียนเข้าใจวิธีการใช้งานมุมมองการทำงานของโปรแกรมได้ถูกต้อง

3. นักเรียนสามารถแสดงงานนำเสนอได้

4. นักเรียนสามารถบันทึกงานและเปิดแฟ้มข้อมูลได้

5. นักเรียนมีทักษะในการทำงานเป็นกลุ่มและมีน้ำใจช่วยเหลือเพื่อน

 

 

 

 

 

© Copyright บทเรียนบนเว็บไซต์ เรื่อง การใช้โปรแกรม Microsoft Office Power Point 2013  
สอนโดย : นางสาวบุษบง ดวงขันเพ็ชร | โรงเรียนเทศบาล 3 ยุวบูรณ์บำรุง สังกัดสำนักการศึกษา เทศบาลเมืองหนองคาย | Email : budsalin1@hotmail.com