สาระสำคัญ/ความคิดรวบยอด

        PowerPoint 2013 มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงหน้าตาของโปรมแกรม โดยริบบอน (Ribbon) แทนเมนูรูปแบบเดิม ริบบอนจะรวบรวมชุดเครื่องมือต่างๆ ไว้เป็นกลุ่ม ซึ่งง่ายต่อการใช้งานมากขึ้น

 
   จุดประสงค์การเรียนรู้

1. นักเรียนมีความเข้าใจการใส่ข้อความบนสไลด์ได้อย่างถูกต้อง

2. นักเรียนมีทักษะในการจัดการตกแต่งและจัดรูปแบบของข้อความได้อย่างเหมาะสม

3. นักเรียนสามารถแทรกรูปร่าง แทรกสัญลักษณ์พิเศษ แทรกข้อความศิลป์ได้

4. นักเรียนสามารถประยุกต์ออกแบบข้อความได้อย่างเหมาะสม

 

 

 

 

 

© Copyright บทเรียนบนเว็บไซต์ เรื่อง การใช้โปรแกรม Microsoft Office Power Point 2013  
สอนโดย : นางสาวบุษบง ดวงขันเพ็ชร | โรงเรียนเทศบาล 3 ยุวบูรณ์บำรุง สังกัดสำนักการศึกษา เทศบาลเมืองหนองคาย | Email : budsalin1@hotmail.com