สาระสำคัญ/ความคิดรวบยอด

         การทำให้งานนำเสนอ PowerPoint ดูน่าสนใจ สามารถแทรกรูปภาพ รูปถ่าย ภาพตัดปะ หรือรูปภาพอื่น ๆ ลงในการนำเสนอสไลด์จากคอมพิวเตอร์หรือจากอินเทอร์เน็ต และสามารถเพิ่มรูปภาพเดียวหรือหลายรูปภาพลงในสไลด์ได้

 
   จุดประสงค์การเรียนรู้

1. นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจในการใช้รูปภาพและวัตถุสร้างงานได้

2. นักเรียนสามารถแทรกและจัดการตกแต่งรูปภาพได้

3. นักเรียนสามารถทำงานกับวัตถุในสไลด์ได้

4. นักเรียนสามารถสร้างอัลบั้มรูปภาพได้

5. นักเรียนมีความคิดสร้างสรรค์ผลงานได้อย่างเหมาะสม

 
 

 

 

 

 

© Copyright บทเรียนบนเว็บไซต์ เรื่อง การใช้โปรแกรม Microsoft Office Power Point 2013  
สอนโดย : นางสาวบุษบง ดวงขันเพ็ชร | โรงเรียนเทศบาล 3 ยุวบูรณ์บำรุง สังกัดสำนักการศึกษา เทศบาลเมืองหนองคาย | Email : budsalin1@hotmail.com