สาระสำคัญ/ความคิดรวบยอด

         ตารางและกราฟ จัดเป็นองค์ประกอบในการนำเสนอข้อมูลตัวเลขที่สำคัญอย่างหนึ่ง ที่ถูกนำมาใช้อย่างสม่ำเสมอ โดยในกรณีที่ต้องการผลเปรียบเทียบค่าตัวเลขหลายจำนวน เช่น ยอดขายสินค้าแต่ละประเภทประจำปี ตารางประจำไตรมาสของบริษัท เป็นต้น

 
   จุดประสงค์การเรียนรู้

1. นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจในการเลือกใช้งานนำเสนอในรูปแบบที่เหมาะสม

2. นักเรียนมีทักษะในการแทรกตารางได้

3. นักเรียนมีทักษะในการแทรกกราฟได้

4. นักเรียนมีทักษะในการแทรกผังองค์กรได้

5. นักเรียนมีความซื่อสัตย์ รับผิดชอบงาน และทำงานเสร็จทันเวลา

 
 

 

 

 

 

© Copyright บทเรียนบนเว็บไซต์ เรื่อง การใช้โปรแกรม Microsoft Office Power Point 2013  
สอนโดย : นางสาวบุษบง ดวงขันเพ็ชร | โรงเรียนเทศบาล 3 ยุวบูรณ์บำรุง สังกัดสำนักการศึกษา เทศบาลเมืองหนองคาย | Email : budsalin1@hotmail.com