สาระสำคัญ/ความคิดรวบยอด

             การทำ PowerPoint เพื่อนำเสนอผลงานหรือ Presentation เพื่อให้มีความน่าสนใจ ดึงดูดความสนใจ จากผู้เข้าร่วมชม การจัดรูปแบบการนำเสนอ การเพิ่มลูกเล่นต่างๆ ใน PowerPoint ก็มีส่วนสำคัญ เช่น การแทรกเพลงหรือเสียงดนตรีลงใน งานนำเสนอ PowerPoint

 
   จุดประสงค์การเรียนรู้

1. นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจในการเลือกใช้ลูกเล่นให้มีความเหมาะสม

2. นักเรียนทำการบันทึกเสียงเพื่อนำไปใช้งานในโปรแกรมได้

3. นักเรียนสามารถแทรกเสียงได้

4. นักเรียนสามารถแทรกวิดีโอได้

5. นักเรียนสามารถประยุกต์ใช้ลูกเล่นในงานที่ทำได้

 
 

 

 

 

 

© Copyright บทเรียนบนเว็บไซต์ เรื่อง การใช้โปรแกรม Microsoft Office Power Point 2013  
สอนโดย : นางสาวบุษบง ดวงขันเพ็ชร | โรงเรียนเทศบาล 3 ยุวบูรณ์บำรุง สังกัดสำนักการศึกษา เทศบาลเมืองหนองคาย | Email : budsalin1@hotmail.com