สาระสำคัญ/ความคิดรวบยอด

         การใส่ Effect ภาพเคลื่อนไหวในสไลด์ เพื่อเป็นการสร้างความน่าสนใจในการนำเสนอ ซึ่งใน PowerPoint สามารถสร้าง Effect ได้หลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็น การกำหนด Animation Schemes เป็นรูปแบบภาพเคลื่อนไหวที่มีผลกับทั้งสไลด์ หรือ Custom Animation เพื่อกำหนด Effect ให้กับวัตถุที่ต้องการ หรือ Slide Transition เป็นการกำหนด Effect เวลาเปลี่ยนสไลด์หน้าต่อไป ซึ่งแต่ละวิธีสามารถกำหนดได้ง่ายและรวดเร็ว

 
   จุดประสงค์การเรียนรู้

1. นักเรียนเข้าใจวิธีการเลือกใส่เอฟเฟก

2. นักเรียนมีทักษะในการกำหนด Transition

3. นักเรียนมีทักษะในการกำหนด Animation

4. นักเรียนมีความสนใจและรับผิดชอบงานเสร็จทันเวลา

 
 

 

 

 

© Copyright บทเรียนบนเว็บไซต์ เรื่อง การใช้โปรแกรม Microsoft Office Power Point 2013  
สอนโดย : นางสาวบุษบง ดวงขันเพ็ชร | โรงเรียนเทศบาล 3 ยุวบูรณ์บำรุง สังกัดสำนักการศึกษา เทศบาลเมืองหนองคาย | Email : budsalin1@hotmail.com