สาระสำคัญ/ความคิดรวบยอด

การเชื่อมโยงหลายมิติ คือการเชื่อมต่อจากภาพนิ่งหนึ่งไปยังอีกภาพนิ่งหนึ่งในงานนำเสนอเดียวกัน (เช่น การเชื่อมโยงหลายมิติไปยังการนำเสนอแบบกำหนดเอง) หรือไปยังภาพนิ่งในงานนำเสนออื่น ที่อยู่อีเมล เว็บเพจ หรือแฟ้ม

 
   จุดประสงค์การเรียนรู้

1. นักเรียนสามารถอธิบายความหมายการเชื่อมโยงหลายมิติได้

2. นักเรียนสามารถสร้างจุดเชื่อมโยงให้กับสไลด์ได้

3. นักเรียนมีทักษะในการทำงานกลุ่ม และมีความรับผิดชอบต่อการทำงาน

 
 

 

 

 

 

 

© Copyright บทเรียนบนเว็บไซต์ เรื่อง การใช้โปรแกรม Microsoft Office Power Point 2013  
สอนโดย : นางสาวบุษบง ดวงขันเพ็ชร | โรงเรียนเทศบาล 3 ยุวบูรณ์บำรุง สังกัดสำนักการศึกษา เทศบาลเมืองหนองคาย | Email : budsalin1@hotmail.com